KontaktKontakt

Psykologisk Klinik v/ Kirsten Bach

CVR-nr.: 38655132


Klinikkens besøgsadresse:

Center Limfjord

Ringvejen 63

7900 Nykøbing Mors


Tlf.: +45 2868 8215

e-mail: psykolog@kirstenbach.dk

Kontakt

Du kan med fordel sende en mail, så vil jeg bestræbe mig på, at kontakte dig hurtigst muligt, og senest indenfor to hverdage.

Send ikke personfølsomme oplysninger pr. mail.

Ved klinikken er der fri parkering og adgang for kørestolsbrugere.


 
 
 
 
 
 

Jf. Persondataforordningen (GDPR).

Ved anvendelse af dette skema registreres de oplysninger som du selv angiver. Oplysningerne anvendes til at klinikken kan kontakte dig. Oplysningerne videregives ikke, men registreres udelukkende i klinikken. Oplysningerne der gives i dette skema, videresendes via one.com - som klinikken har en databehandler aftale med (de garanterer at de overholder kravene i GDPR).

I klinikken forefindes Privatlivspolitik for Psykologisk Klinik v/ Kirsten Bach.

Priviatlivspolitik for Psykologisk Klinik v/ Kirsten BachDataansvar

Psykolog Kirsten Bach behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

 

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderes jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksomme på risikoen for tab af datafortrolighed.

 

I tilfælde af, at de beslutninger, jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata, gennemføres en vurdering af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensvurdering gennemføres før, dine persondata behandles. 

Kontaktoplysninger

Kirsten Bach er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen (Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer).

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kirsten Bach

CVR: 38655132

Telefonnr.: +45 2868 8215

Mail: psykolog@kirstenbach.dk

Website: www.kirstenbach.dk


Sikring af transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser jeg dig om det forinden. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.

 

Behandling af persondata

Jeg indsamler og behandler følgende type oplysninger om det, idet omfang det er relevant for netop dig:

 

Almindelige persondata omfatter eksempelvis:

  • Navn, fødselsdato, CPR nr., adresse, telefon nummer, e-mail adresse, familieforhold, sociale relationer, arbejdsrelationer og sociale problemer

 

Personfølsomme data omfatter eksempelvis:

  • Helbredsmæssige og seksuelle forhold, sundhedsforsikrings oplysninger

 

Indsamling og opbevaring af dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål. Det sker i forbindelse med:

  • Behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • Administration af din relation til min praksis
  • Opfyldelse af lovkrav

 

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for dig.

 

Behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål. 

 

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på mine forpligtelser i forhold til din behandling  


Behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for Klinikkens drift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Kontrol og opdatering af dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har jeg vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.


Sletning af dine persondata jf. sundhedsloven

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Min praksis på området er reguleret af lovgivningen for autoriserede psykologer, dvs. jeg skal opbevare din journal i 5 år.

Personfølsomme date kan rettes, slettes, ændres, blokeres eller begrænses.


Indhentning af dit samtykke, inden behandling af dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

 

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

 

Når jeg har behov for at behandle data om børn, indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaver / værge.

  • Persondata videregives ikke uden dit samtykke
  • Persondata videregives ikke til andre aktører uden dit samtykke.
  • Persondata videregives ikke til aktører i tredjelande. 

 

Sikkerhed

Beskyttelse af persondata og interne regler om informationssikkerhed

Jeg har fastlagte procedurer (databehandlingsaftale) for databehandlere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

 

For at undgå datatab tager jeg løbende back up af datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenticitet af dine data ved hjælp af personlige login, skærmlås, kryptering, firewalls og antivirusprogrammer.

 

Ved brud på sikkerheden anmeldes dette til Datatilsynet senest 72 efter bruddet. Her oplyses det hvad konsekvenserne er af sikkerhedsbruddet samt det oplyses hvad der er gjort for at stoppe sikkerhedsbruddet, og – hvor det er muligt – underrettes de berørte klienter.

 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for lækning af dine persondata vil jeg underrette dig så hurtigt som muligt.


Brug af cookies

Jeg placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.


Dine rettigheder

Adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data.

 

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst. 


Din ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

 

Du kan kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at få overført dine persondata til en anden psykolog.

 

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

 

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt efter jeg har modtaget din henvendelse. 

Klage- og erstatningsmuligheder


Det er min pligt som autoriseret psykolog i henhold til §§ 23 og 45 i lov om klager- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet, at informere skadelidte klienter om rettigheder samt at bidrage aktivt med anmeldelsen til f.eks. Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn og Det Regionale Samarbejdsudvalg for Psykologer i Region Nordjylland.

Klager over den sundhedsfaglige behandling skal indbringes til Styrelsen for Patientklager.

Klager over forhold vedrørende praksisoverenskomsten, kan ske ved at du som klient henvender dig direkte til Region Nordjylland hvor jeg har min praksis. Klagen behandles så i det regionale samarbejdsudvalg. Sagens parter kan anke afgørelsen til Landssamarbejdsudvalget.

Klager kan også fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og vurderer om en psykolog har udført sit arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed, jf. lov om psykologer.

Der er forskellige klagefrister indenfor de forskellige klageinstanser.

 

Hvis jeg som psykolog bliver bekendt med skader, der kan antages at kunne give ret til erstatning indenfor sundhedsvæsnet, har jeg pligt til at pligt at informere klienter om rettigheder samt i et fornødent omfang at bistå med at lave en ansøgning om erstatning til f.eks. Patienterstatningen.

Yderligere information om klage- og erstatningssager kan findes på følgende link: Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet


Utilsigtede hændelser


En utilsigtet hændelse er en begivenhed der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører skade eller risiko for skade på klienten. Dvs. utilsigtede hændelser dækker både nærhændelser og hændelser der faktisk sker. Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som jeg selv er impliceret i, og hændelser som jeg får kendskab til er sket hos andre sundhedspersoner. Utilsigtede hændelser skal rapporteres i den region hvor de er forekommet, i overensstemmelse med krave i lovgivningen på Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Link til hjemmesiden findes her:  Utilsigtet hændelser

I Psykologisk Klinik v/ Kirsten Bach, findes en printet udgave af Styrelsen for Patientsikkerheds pjece, der informerer klienter og pårørende om deres mulighed for at indberette utilsigtede hændelser.